UFC

UFC Londyn – wszyscy uczestnicy gali wypełnili zakontraktowane limity wagowe!

Pinterest LinkedIn Tumblr

UFC Londyn – wszyscy uczestnicy gali wypełnili zakontraktowane limity wagowe!

Główna karta:
Alexander Volkov (253) vs. Tom Aspinall (252)
Arnold Allen (146) vs. Dan Hooker (145)
Paddy Pimblett (155) vs. Kazula Vargas (155)
Gunnar Nelson (171) vs. Takashi Sato (170)
Luana Carolina (126) vs. Molly McCann (125)
Jai Herbert (155) vs. Ilia Topuria (156)

Karta wstępna:
Makwan Amirkhani (146) vs. Mike Grundy (145)
Shamil Abdurakhimov (258) vs. Sergei Pavlovich (254)
Paul Craig (206) vs. Nikita Krylov (205)
Jack Shore (136) vs. Timur Valiev (136)
Cory McKenna (115) vs. Elise Reed (115)
Cody Durden (126) vs. Muhammad Mokaev (125)

Comments are closed.